Общи условия

1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между АСТ АД, гр. Горна Оряховица ул. „Свети Княз Борис І“ №86, ЕИК 207305782 , наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин www.gumi-act.com, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

2. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: АСТ АД
2. Седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, ул. „Свети Княз Борис І“ №86
3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Горна Оряховица, ул. „Свети Княз Борис І“ №86
4. Данни за кореспонденция : гр. Горна Оряховица ул. „Свети Княз Борис І“ №86,
e-mail: [email protected], тел: +359 882 35 04 09
5. Вписване в публични регистри: ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията ЕИК 207305782,
6. Надзорни органи: (1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: [email protected], [email protected] Уеб сайт: www.cpdp.bg (2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg
7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 207305782

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в
Интернет www.gumi-act.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват
договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН
МАГАЗИН стоки, включително следното:
3.1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на
ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за
предоставяне на информация ;
3.2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или
изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на
страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
3.3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани
от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
3.4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с
ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН
МАГАЗИН начини за разплащане.
3.5. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН
МАГАЗИН;
3.6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
3.7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез
интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;
Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите,
предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката,
потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките,
предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен
на страницата му в Интернет на адрес www.gumi-act.com или друго средство за
комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки,
Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на
определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки
съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи
условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на
ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при
условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и
съгласно настоящите общи условия.
(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.
Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им
във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да
бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за
електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната
търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са
извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при
извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за
достъп.

4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за
покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и
парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква
регистрация.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез
регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация",
Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното
съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез
изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат
и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава
регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с
което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След
потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и
актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в
регистрацията си, в случай на промяна.
(6) В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални
мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания
за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай
Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на
Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.
Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на
Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления
между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези
общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен
електронен адрес.
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес,
Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за
потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен
контактен електронен адрес.
(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след
потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за
потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен
контактен електронен адрес.
(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно
писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес
преди извършването на промяната му по ал. 2.
(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на
Основния контактен електронен адрес.
(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния
контактен електронен адрес в специфични случаи.

5. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-
ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика,
за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в
ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи
условия, достъпни на адрес www.gumi-act.com .
(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени
при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на
съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически
средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация,
преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на заявяването на поръчката от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.
(7) За сключването на договора покупко-продажба
на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез
електронни средства.
(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се
смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи
отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или
заблуждаващи.
Чл. 10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по
следната процедура:
(1) Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН с необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в
ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
чрез идентифициране с име и парола;
Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН
МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
Предоставяне на данни за извършване на доставката;
Избор на способ и момент за плащане на цената.
Потвърждение на поръчката;
След извършването на тези действия договорът се счита сключен и обвързващ двете страни със следващите се отнего правни последици. Отношенията свързани с негвото изпълнение се уржедат от настоящите общити условия и българското законодатество.

6. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо
Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-
продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи
извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за
електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на
договорите от разстояние.
Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са
определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила
на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на
стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на
Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:
- В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН
МАГАЗИН;
- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите
общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на
Доставчика.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към
момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в
сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на
поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово
плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и
тяхната доставка.
(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да
доставка на стоките преди или в момента на доставката им.
Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да
посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от
датата на получаване на стоката на основание Чл.50 от ЗЗП.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
2. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
3. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
4. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
5. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
6. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
7. за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца;
8. при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;
9. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
10. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
11. сключени по време на публичен търг;
12. за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;
13. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ
(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на
информация, определени в чл. 47,ал.1,т.8 от Закона за защита на потребителите, потребителят
има право да се откаже от сключения договор в срок от една година и 14 дни, считано от датата,
на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на
потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на
предоставянето й.
(4) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е
задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно
от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си
на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се
удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за
своя сметка и е уведомил за това Доставчика.
(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното
качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е
определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез
сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в
една доставка.
(2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът
на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на
поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика ЕЛЕКТРОНЕН
МАГАЗИН.
(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с
поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови
платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е
следвало да изпълни задължението си по договора.
(4) В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със
същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за
промяната на изпълнението на договора.
(5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4,
разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.
За упражняване правото на отказ и за улеснение на потребителите са предоставени формулари Приложение 1 и Прожение 2 към настоящите Общи условия.

7. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 17. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Потребителя в определения при
сключването на договора срок.
(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на
договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2
месеца.
Чл. 18. Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и
предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това
незабавно Доставчика.

8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 19. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя
съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще
изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента
на регистрацията.
(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни,
достъпна на адрес www.gumi-act.com .
Чл. 20. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се
легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на
регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и
парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или
забравени имена и пароли", достъпна на адрес www.gumi-act.com .
Информация за защита на личните данни
За нас „АСТ“ АД защитата на Вашите лични данни е важна. Ето защо ние защитаваме Вашите данни, като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.
Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на българското и европейското законодателство с цел изпълнение на договорите сключени с Вас и изпълнение на законови задължения .
Настоящата информация за защита на личните данни има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни.
8.1. Как и защо използваме личните Ви данни
8.1.1. За управление и изпълнение на Вашата поръчка за продукти или услуги;
8.1.2. За изготвяне и изпращане на сметка/фактура за продуктите или услугите, които сте закупили от нас;
8.1.3. За последващо гаранционно обслужване на вашите покупки;
8.1.4. За да Ви изпращаме информация за интересуващи Ви продукти, промоции, новини, специални събития или с друга рекламна цел;
8.1.5. В изпълнение на нормативни задължения:
- задължения, предвидени в Закона за счетоводството и ДОПК и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
8.2. Какви данни обработваме
8.2.1. Данни за идентификация: трите имена, постоянен адрес;
8.2.2. Лични данни за контакт: адрес за контакт, телефонен номер;
8.2.3. Други данни: електронна поща;
Когато обработваме основните Ви лични данни и описаните други данни за целите на продажбата на стоки и извършване на услуги, за тяхното заплащане, за изпълнение на Ваши заявки за услуги, както и с цел да изпълним наши нормативни изисквания, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели.
8.3. Как защитаваме Вашите лични данни
Ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни за осигуряване на адекватна защита на Вашите лични данни.
С цел максимална сигурност при пренос, обработка и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране и др.
8.4. Кога изтриваме Вашите лични данни
По правило прекратяваме използването на Вашите лични данни за целите, свързани с поръчката и извършваните услуги след изпълнение на поръчката или услугата, но не ги изтриваме преди изтичане на една година от изпълнението им или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона за счетоводството, за обработка и съхранение на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години),
Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани, което представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация всички лични разпознаваеми елементи/ елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За данни които са анонимизирани няма нормативно задължение за изтриване, тъй като не представляват лични данни.
8.5. Защо и кога споделяме Вашите лични данни с трети лица
Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим бързо, качествено и комплексно обслужване, като се грижим продуктите и услугите, които Ви предлагаме, да покриват Вашите очаквания. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички организационни и технически мерки за защита на тези данни, като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за сигурността и конфиденциалността на Вашите данни.
Лица, обработващи данни от името на „АСТ” АД:
- банки за обслужване на плащанията, извършени от Вас;
- лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходим за изграждане на мрежата на дружеството и за извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги и продукти, техническо изпращане на съобщения по електронна поща или мобилен телефон, техническа поддръжка и други;
- органи и институции, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство.
- пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи фактури и други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;

8.6. Вашите права във връзка с обработване на личните Ви данни
8.6.1. Право на ограничаване на обработването
Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако: оспорвате верността на данните за периода, в който трябва да проверим верността им; или обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или сте подали възражение за обработване на данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

8.6.2. Право на информация
Вие имате право да поискате:
- информация за това дали отнасящи се до Вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
- съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
- информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни отнасящи се до Вас, в случаите на автоматизирани решения.
8.6.3. Право на корекция
В случай че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право по всяко време да поискате:
- да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;
- да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.
8.6.4. Право на възражение
По всяко време имате право да:
- възразите срещу обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.
- възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това;
- когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
8.6.5. Право на преносимост на данните
Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:
- обработваме данните съгласно поръчка и базирано на декларация за съгласие, която може да бъде оттеглена.
8.6.6. Право на жалба
В случай че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни.
Заявления за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице чрез нотариално заверено пълномощно.
Ние се произнасяме по Вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички данни и ако това сериозно затруднява дейността ни - този срок може да бъде удължен до 30 дни. Ние даваме или отказваме достъп с решението си и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си.
8.7. Актуалност и промени
С цел спазване на действащото законодателство да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита, ние ще актуализираме редовно настоящата информация за защита на личните данни. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на информацията, за да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защита на личните данни, които събираме.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което
последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОНЕН
МАГАЗИН, които имат регистрация.
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези
общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от
Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги
отхвърля.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с
изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната
поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че
електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат
подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 22. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.gumi-act.com
заедно с всички допълнения и изменения в тях.

10. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия
няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването
на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от
компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

11.ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Доставчика се
прекратяват в следните случаи:
при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на
една от страните по договора;
При доставкана на стоката и неиното приемане от Потребителя.

при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява
задълженията си;

при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на
ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за
покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл.50 , от Закона за
защита на потребителите.

12.БИСКВИТКИ
На различни страници ние използваме "бисквитки", за да се позволи използването на определени функции. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви. Повечето от използваните от нас "бисквитки" след края на сесията на браузъра се изтриват от вашия твърд диск (така наречените бисквитки за сесия). Така наречените дългосрочни "бисквитки" (Cookies) също се използват.
При повторно посещение на нашия сайт те автоматично ще разпознаят, че сте били при нас и какви входове и настройки сте предпочели. Можете да се откажете от използването на "бисквитки", като изберете подходящите настройки на вашия браузър, но бихме искали да отбележим, че в този случай вие няма да можете да използвате пълноценно всички функции на този сайт.

Аналитични бисквитки.
Този уеб сайт използва Google Analytics, това е служба за уеб анализ, предлагана от Google Inc ("Google"). Google Analytics използва така наречените "бисквитки" (текстови файлове), които се съхраняват на компютъра ви, за да имат възможност да анализират употребата на сайта.
В рамките на Google Analytics, предоставеният от вашия браузър IP - адрес няма да бъде въведен заедно с други данни от Google. Можете да откажете съхранението на "бисквитки", като изберете подходящите настройки на вашия браузър, но бихме искали да се отбележи, че в този случай вие няма да можете да използвате напълно всички функции на този сайт.
По поръчение на собственика на този сайт Google ще използва тази информация за оценка на използването на сайта, за да се съставят доклади за дейността на сайта и предоставянето на други услуги, свързани с уеб сайтове и Интернет по отношение на собственика на уебсайта.
Освен това вие можете също предотвратите събирането на информация от „бисквитките“ и свързаните с това данни при използването на сайта (включително вашия IP- адрес) на Google, както и обработката на тези данни от Google. За целта влезте на следния адрес https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB, свалете оттам и инсталирайте намиращите се на разположение Plug-in за вашия браузър.
Повече информация ще намерите на: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB, съответно на: http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (обща информация за Google - Анализ и защита на данните).
Максималният период, в който ние пазим аналитичните данни в Google Analytics е 26 месеца. Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни.
13.ПОРЪЧКИ
13.1Поръчки по телефон. В часовете от 9,30 до 17,30 ч. в делнични дни, Електронния Магазин осигурява на своите Клиенти връзка с оператор на телефон +359 882 35 04 09 , който предоставя информация, помощ и приема поръчки без дните Събота и Неделя. Клиентът може да подаде заявка за покупка и по телефона. По време на разговора с консултанта, Клиентът следва да подаде всички необходими данни за правилното протичане на процеса по поръчването – точните характеристики на стоките, три имена, точен адрес и телефон за връзка, както и свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработка на предоставените лични данни.
13.2Поръчки чрез електронна поща. Клиентът може да подаде заявка за покупка и чрез електронна поща на адрес: [email protected] .Поръчка направена в дните Събота или Неделя ще бъде обработена в Понеделник. Такава поръчка трябва да съдържа име и фамилия на поръчващия, неговите контактни данни (адрес на ел.поща и телефон), адрес на доставка и наименование, количество и цена на поръчаните стоки, както и свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за целите и срока на обработване на предоставените лични данни.
Поръчките направени в делничен ден (с изключение на официални почивни дни) ще бъдат обработени в следния часови диапазон за съответната куриерска компания :
- За Еконт от 09:00ч. до 15:00ч. в делнични дни.
- За Спиди от 09:00ч. до 15:00ч. в делнични дни.
- За ОК Експрес от 09:00ч. до 13:00ч. в делнични дни.

14.НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

14.1. Плащането за стоката може да бъде извършено от страна на Клиента по следните начини:

14.1.1. Преди предаването на стоката на Клиента:
- Традиционен банков превод: След подаване на заявката за покупка с избран метод на плащане „Банков превод“, Клиентът получава съобщение на електронната поща с номер на поръчката. В този случай срока за реализиране на поръчката се удължава, тъй като Електронния Магазин следва да изчака средствата да постъпят по банковата му сметка.Банкова сметка:
IBAN: BG20BUIN95611000662140
BIC: BUINBGSF
Алианц Банк България АД
Клон: ФЦ Горна Оряховица

14.1.2. В момента на получаване на стоката:
Наложен платеж: В този случай Клиентът плаща на куриера, доставил стоката. Доказателство за извършване на плащането на куриера е товарителницата, която придружава пратката.

15.ДОСТАВКА
Доставката на гуми до посочен адрес се осъществява със съдействието на куриерски фирми Спиди, Еконт и ОК Експрес за територията на Република България.
Времето за доставка включва:
Времето за подготовка на поръчката (окомплектоване на стоката, начин на плащане, издаване на документ за продажба, опаковане на пратката)
Времето за доставка, в зависимост от избрания начин на плащане. В случай на плащане по банков път, срокът за реализиране на поръчката се удължава, тъй като Магазинът следва да изчака средствата да постъпят по банковата му сметка. Срокът за изпълнение на поръчката, който е вписан в потвърждението за приемане по изпълнението на поръчката от страна на Магазина, е най-вероятният. Окончателният (задължителен) срок за получаване се определя по време на контактите на служителя на Магазина с Клиента.
Времето за доставки с наложен платеж и при плащане еPay или EasyPay не зависи от начина на плащане. Декларираното от Куриера време на доставка на стоката на територията на България е от 1 до 2 работни дни. В извънредни случаи на доставка до по-отдалечени адреси и малки населени места, както и когато денят между потвърждението и доставката е празничен ден, времето за доставка може да се удължи до 3-4 дена.
Куриерските фирми доставя пратки в часовете от 9,30 до 18,00 ч. в делнични дни, а в събота от 9,30 до 13,00 часа. Магазинът не може да определи, нито да се ангажира с точен час на доставка на пратката. Подаване на работното място на Клиента (името на фирмата) като адрес за доставка на пратката гарантира доставка в периода между 9,30-17,30 часа. При отсъствие на Клиента от адреса за доставка, куриерът се свързва с Клиента и уговаря второ посещение или друг начин за предаване на пратката. Моля, проверете дали доставената стока съответства на подадената заявка за доставка, преди да извършите плащане в брой на куриера. Проверяването на пратката при получаване е задължително условие за разглеждане на евентуални претенции на Клиента по отношение нарушаване на целостта или количеството на пратката по време на транспорта. Магазинът не носи отговорност за закъснения в доставката, причинени от неизпълнението на куриерските фирми по договора за транспортна услуга. Когато плащате в брой на куриер при получаване на стоката, доказателството за извършване на плащането е товарителницата, прикрепена към пратката. Тя е свидетелство и за сключване на договор с Магазина. Фактурата се изпраща до клиента заедно с товарителницата при куриера. Съгласно ДИРЕКТИВА 2006/112/ЕО НА СЪВЕТА от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност, фактурата не се нуждае от подпис или печат. Магазинът не носи отговорност за недоставяне на стоката или закъснение в доставката, причинено от грешно или неточно подаване на адреса за доставка от страна на Клиента. Поръчани Online гуми, и доставени чрез куриерска фирма "Спиди"АД, независимо дали доставката е до офис на куриера или до адрес, посочен от Клиента, ще се връщат на АСТ АД след 48 часа, след като клиента е уведомен от "Спиди"АД и не е получил своята поръчка.
16. Условия на връщане на стока в www.gumi-act.com
Връщането на стока закупена онлайн от www.gumi-act.com е лесно и бързо. Ваше законно право е да се откажете от направената онлайн покупка в рамките на 14 календарни дни. Екипът ни се опитва да удовлетвори нуждите на своите клиенти и в случай, че доставеният от нас продукт не удовлетворява някое от Вашите изисквания, няма проблем да го върнете. За целта използвайте формуляра за връщане и спазвате следните няколко условия:
- Стоките не трябва да имат нарушен търговски вид – важно е стоките да притежават всички атрибути, с които сте ги получили – опаковка, етикети, кутии и прочие.
Джантите и гумите е важно да не са монтирани.
- Да пазите фактурата за стоката. Документите, удостоверяващи закупуването на стоката трябва да бъдат здрави, и ненадраскани или повредени
- Да не са използвани или монтирани. Върнатият продукт трябва да не съдържа следи от употреба, без следи от удари или липса на защитно покритие, ожулвания.
- До момента на предаването на стоката от потребителя на АСТ АД, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.
- Транспортните разходи за връщането се поемат от клиента.
- Възстановяването на стойността на върнатият/ върнатите артикул/и е в стойност, равна на стойността на продукта, без стойността на транспорта. Възстановяването на сумата става по банков път, след изпратенa писмено банкова сметка на името на клиента.
- В случай, че са изминали 14 дни от получаването на стоката, е необходимо да бъде предявена Рекламация за закупения продукт.
Попълнете формуляра за връщане и попълнете всички данни. Номер на запитването се генерира автоматично от нашата система. Копие от него ще бъде получно на Вашият имейл. Ако имате въпроси, не се колебайте да ни потърсите по един от следните начини – по имейл на [email protected] или на +359 882 35 04 09 .
Моля, не връщайте стоки към нас, без да имате писмено потвърждение от Екипа на www.gumi-act.com! Всяко връщане, за което не сме уведомени или не е потвърдено от нас, ще бъдат отказвани.
При възникване на спор, свързан с покупка онлайн може да се информирате на сайта ОРС или КЗП

17.ГАРАНЦИЯ И РЕКЛАМАЦИЯ
17.1. АСТ АД не е производител на предлаганата стока, а единствено търговец. Гаранцията, която се разглежда е предоставена от името на производителя и за негова сметка. Периодът на гаранция е 24 месеца от датата на закупуването на стоката за купувачи-физически и юридически лица.

17.2. Основание за разглеждане на рекламация е доказателството за покупка, т.е. фактурата. При рекламация на стоката, Клиентът следва да се свърже с оператор, обслужващ Магазина, чрез:
контактната форма от интернет страницата;
електронна поща с адрес: [email protected] .След като изпратите информацията, моля, свържете се с Магазина на телефон за България +359 882 35 04 09 ;

17.3. Гаранцията се предоставя за период от 24 месеца от датата на покупка на стоката за купувачи-физически и юридически лица. Гаранцията включва единствено дефекти по вина на производителя, т.е. фабрични дефекти. Едностранно или частично износена до стойността на TWI гума се смята за напълно износена и не подлежи на гаранция.
17.4. Рекламационните гуми се проверяват от специалист на завода производител, от конкретната марка. Гумите, заедно с документите за покупка се изпращат до АСТ АД , гр. Горна Оряховица ул. „Свети Княз Борис І“ №86 .Куриерските разходи по изпращанeто им за рекламация до центъра, се поемат от купувача на гумите. Срокът за разглеждане на рекламацията за физически лица е 30 дни от датата на приемане на рекламираната стока от страна на Магазина, а за фирми - до 3 месеца.


17.5. Гаранцията не обхваща дефекти, които са причинени от:
механична повреда (пробиване, прерязване);
неправилна експлоатация;
неправилен монтаж;
лошо техническо състояние на превозното средство.

17.6. Фирма АСТ АД не носи отговорност за загуба на време и неудобство, причинено по времето на престоя на автомобила, както и други вреди, представляващи резултат от дефект на продукта, както и за проведения процес на рекламация.

17.7. Рекламацията ще бъде призната във всеки случай при установяване на фабричен дефект (лошо изпълнение, дефекти на материала или дефекти на конструкцията). В случай на признаване на рекламация, клиентът получава стока без дефекти или получава парично обезщетение в размер на средствата, платени за закупената стока, в зависимост от процентното износване на протектора на гумата.


Приложение № 1 към Общите условия на електронен магазин www.gumi-act.com
Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

(Попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

Моля сканирайте и изпратете формуляра на email: [email protected]

Приложението може да изтеглите за разпечатване от ТУК.
Приложение № 2
Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:
I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
III. Срокът за отказ е 14 дни считано от дата датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките или датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока.
За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите ( „АСТ“ АД, гр. Г. Оряховица, ул. „Св. княз Борис I“ №86, тел. +359 882 35 04 09 и електронен адрес : [email protected] ) за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или електронна поща).
Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.
Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт магазин www.gumi-act.com : [email protected] , тел: +359 882 35 04 09 . Ако използвате тазивъзможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.
За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.
IV. Действие на отказа.
Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, с изключение разходите за доставка, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.
Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на нас без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор.Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.;
Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.

Сравнение на продукти